Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
23/05/2024
Ngày 21/5/2024, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 1212/TB-CTHNA về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
03/05/2024
Ngày 24/4/2024, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 1090/TB-CTHNA về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
17/04/2024
Ngày 11/4/2024, Chi cục Thuế khu vực Phủ Lý - Kim Bảng ban hành Thông báo số 1223/TB-CCTKV về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
22/03/2024
Ngày 12/3/2024, Chi cục Thuế khu vực Phủ Lý - Kim Bảng ban hành Thông báo số 1044/TB-CCTKV về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
13/03/2024
Ngày 06/3/2024, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 178/TB-CTHNA về Kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV năm 2023 tại tỉnh Hà Nam.
07/03/2024
Chiều ngày 06/3/2024, Cục Thuế tỉnh tổ chức chương trình quay thưởng lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV năm 2023.
27/02/2024
Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 78 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 31/01/2024 với số tiền là 156.335.758.326 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi tám nghìn, ba trăm hai mươi sáu đồng).
19/02/2024
Chi cục Thuế khu vực Phủ Lý - Kim Bảng thực hiện công khai thông tin 172 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/01/2024 với số tiền là 68.253.546.235 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, hai trăm năm ba triệu, năm trăm bốn sáu nghìn, hai trăm ba lăm đồng).
06/02/2024
Ngày 01/02/2024, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 331/CTHNA-TTHT về việc cung cấp thông tin quyết toán thuế năm 2023.
22/01/2024
Ngày 16/01/2024, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 41/TB-CTHNA về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
15/12/2023
Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 68 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 30/11/2023 với số tiền là 132.394.428.392 đồng.
11/12/2023
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/62019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Công văn số 5080/TCT-DNL ngày 13/11/2023 của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động xăng dầu; nhằm giúp người nộp thuế thực hiện việc chấp hành đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Cục Thuế tỉnh Hà Nam cung cấp một số quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. Cụ thể như sau:
07/12/2023
Chiều ngày 07/12/2023, Cục Thuế tỉnh tổ chức trao thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý III năm 2023.
15/11/2023
Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 71 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2023 với số tiền là 131.125.114.121 đồng.
10/11/2023
Ngày 08/11/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 1745/TB-CTHNA về Kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý III năm 2023 tại tỉnh Hà Nam.
12345678910
Previous Page 1-15 Next Page