Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
12/05/2023
Ngày 28/3/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam đã ban hành văn bản số 686/CTHNA-TTHT gửi các cơ quan chi trả trên địa bàn về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân.
12/05/2023
Ngày 24/4/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1482/TCT-KK, Công văn số 1483/TCT-KK về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID).
28/04/2023
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 56 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/3/2023 với số tiền là 59.372.824.349 đồng.
23/02/2023
Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 54 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/12/2022 với số tiền là 49.251.021.774 đồng (Bốn mươi chín tỷ, hai trăm năm mươi mốt triệu, không trăm hai mươi mốt nghìn, bảy trăm bảy mươi bốn đồng).
10/02/2023
Ngày 10/02/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 191/CTHNA-TTHT về việc cung cấp thông tin quyết toán thuế năm 2022.
10/02/2023
Chiều ngày 10/02/2023, Cục Thuế tỉnh tổ chức trao thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV năm 2022.
18/01/2023
Ngày 13/01/2023, Cục Thuế tỉnh ban hành Thông báo số 49/TB-CTHNA về kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” Quý IV năm 2022 tại tỉnh Hà Nam.
12/01/2023
Ngày 10/01/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 26/TB-CTHNA về việc ban hành Thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn”.
24/12/2022
Ngày 15/12/2022, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị Công bố triển khai Chương trình Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, Cục Thuế tỉnh Hà Nam chính thức triển khai Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
16/11/2022
Chiều ngày 15/11/2022, Cục Thuế tỉnh tổ chức trao thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II, quý III năm 2022.
11/11/2022
Sáng ngày 11/11/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo triển khai Đề án “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 và các năm tiếp theo.
11/11/2022
Ngày 10/11/2022, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 1118/TB-CTHNA về kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II và quý III năm 2022 tại tỉnh Hà Nam.
02/11/2022
Ngày 30/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
28/10/2022
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ và người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế đến ngày 30/9/2022 gồm 52 doanh nghiệp.
08/08/2022
Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 49/2022/NĐ-CP).
12345678
Previous Page 1-15 Next Page