Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
07/12/2023
Chiều ngày 07/12/2023, Cục Thuế tỉnh tổ chức trao thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý III năm 2023.
15/11/2023
Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 71 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2023 với số tiền là 131.125.114.121 đồng.
10/11/2023
Ngày 08/11/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 1745/TB-CTHNA về Kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý III năm 2023 tại tỉnh Hà Nam.
10/11/2023
Chi cục Thuế khu vực Phủ Lý - Kim Bảng thực hiện công khai thông tin 132 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2023 với số tiền là 71.237.081.571 đồng.
08/11/2023
Chiều ngày 08/11/2023, Cục Thuế tỉnh tổ chức chương trình quay thưởng lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý III năm 2023.
03/11/2023
Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Đề án “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 và các năm tiếp theo, ngày 08/11/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam dự kiến tổ chức Chương trình “Hóa đơn may mắn” kỳ lựa chọn Quý III năm 2023.
19/10/2023
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 70 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 30/9/2023 với số tiền là 133.846.397.198 đồng.
25/09/2023
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 64 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/8/2023 với số tiền là 126.458.638.299 đồng.
22/08/2023
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 64 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/7/2023 với số tiền là 127.587.424.012 đồng.
04/08/2023
Ngày 04/8/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 1401/TB-CTHNA về kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I và quý II năm 2023 tại tỉnh Hà Nam.
31/07/2023
Ngày 28/7/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 1378/TB-CTHNA về việc ban hành Thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn” kỳ lựa chọn: Quý I và Quý II năm 2023.
21/07/2023
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Chi cục Thuế khu vực Phủ Lý - Kim Bảng thực hiện công khai thông tin 88 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 30/6/2023 với số tiền là 62.385.311.099 đồng.
21/07/2023
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 64 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 30/6/2023 với số tiền là 116.575.179.995 đồng.
04/07/2023
Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế (GTGT) theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội.
04/07/2023
Ngày 28/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2023/NĐ-CP về quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
123456789
Previous Page 1-15 Next Page